annamaciaszczyk@mentaljoga.com.pl

+48 601 738 717

Regulamin sklepu internetowego

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 5.01.2022 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedającego i Klienta dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod domeną mentaljoga.com.pl, w tym Umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania Umów o dostarczenie treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od Umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe Sprzedającego:
adres e-mail: maciaszczykjoga@gmail.com
numer telefonu: +48 512 307 200.

I. DEFINICJE

Sprzedający – właściciel Sklepu, Anna Maciaszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MENTALJOGA Anna Maciaszczyk, NIP 7831521082, REGON 520367360.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający przesłanie zapytania do Sprzedawcy.

Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta Klienta.

Konto Klienta – indywidualne konto Klienta Sklepu internetowego pozwalające między innymi na kontrolę zamówień dokonanych w Sklepie.
Koszyk („Formularz Zamówienia”) – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia. lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep/Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.mentaljoga.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów wybranych Produktów i Usług.

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedającego lub podmioty trzecie.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem Klienta lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku wszystkich Klientów.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe, jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedającego.

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub Usługi składane przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub Umowy o świadczenie Usług.

Wydarzenie – wydarzenie organizowane przez Sprzedającego, w którym Klient może wziąć udział po dokonaniu zakupu w Sklepie umożliwiającego udział w Wydarzeniu.

Sesja – szkolenie na żywo lub szkolenie online organizowane przez Sprzedającego, w którym Klient może wziąć udział po zakupieniu w Sklepie dostępu umożliwiającego udział.

Subskrypcja – Usługa Elektroniczna świadczona, na podstawie której Klient przez czas określony posiada dostęp do wybranych Usług.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub Umowy o świadczenie Usług. Korzystając ze Sklepu Klient akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Zawarcie Umowy o dostarczenie Produktu lub Usługi

W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub Umowy o świadczenie Usług Klient składa Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz dokonać zapłaty za pomocą dostępnej aplikacji płatności online.

Do momentu wybrania opcji „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wybranych Produktów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy oraz podanych przez siebie danych osobowych.

Po zaakceptowaniu Zamówienia i zapłacie ceny za wybrany Produkt lub Usługę Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia w formie wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

Umowa o dostarczenie Produktu lub Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.

Umowa o dostarczenie Produktu lub Usługi ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie Produktu lub Usługi.

Sprzedający prześle Klientowi Produkt lub rozpocznie świadczenie Usługi w szacowanym terminie wskazanym podczas składania Zamówienia nie dłuższym niż 30 dni roboczych.

Produkt zostanie dostarczony do Klienta przy wykorzystaniu wskazanego przez Sprzedającego sposobu transportu.

Koszt przesyłki Produktu na terenie kraju i za granicą wskazany jest w Formularzu Zamówienia.

Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów fizycznych prezentowanych w Sklepie internetowym. Jeżeli po dokonaniu płatności przez Klienta okaże się, że zakupiony Produkt nie jest dostępny a tym samym nie może być dostarczony do Klienta, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym przewidywanym terminie dostawy. W przypadku, gdy Klient nie będzie zainteresowany oczekiwaniem na Produkt, zapłacona kwota zostanie mu zwrócona.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu dostawy Produktu. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy Produktu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w jego dostarczeniu.

Cena za dostarczenie Produktu lub Usługi oraz sposoby płatności

Cena za dostarczenie Towaru jest widoczna na stronie Sklepu Internetowego i jest określona w złotych polskich.

W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie Towaru:
• płatność elektroniczna za pośrednictwem iMoje
• pozostałe wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia Produktu lub Usługi.

Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Klient może otrzymać fakturę w formie papierowej po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego kontaktując się drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: maciaszczykjoga@gmail.com.

Subskrypcja

Sprzedający oferuje dostęp do określonych w Sklepie Usług w formie Subskrypcji, w ramach której Klient ma dostęp do wybranych Usług przez z góry określony czas. Wysokość opłaty za korzystanie z Usług w formie Subskrypcji, w tym czas trwania Subskrypcji, określony jest każdorazowo przy Usłudze.

Klient może dokonać płatności za dostęp do Usługi oferowanej w formie Subskrypcji z góry za pośrednictwem iMoje.

Za zgodą Klienta, Subskrypcja może być odnawiana w sposób automatyczny na kolejne określone z góry odcinki czasu. W takim przypadku opłata za kolejne odcinki czasu trwania Subskrypcji będzie pobierana w sposób automatyczny (płatność odnawiana automatycznie) ostatniego dnia czasu trwania Subskrypcji.

Sprzedający poinformuje Klienta w wiadomości e-mail o zbliżającym się upływie czasu trwania Subskrypcji, nie później niż 3 dni przed upływem ostatniego dnia czasu trwania Subskrypcji. Subskrypcja będzie odnawiana w sposób automatyczny na kolejne określone z góry odcinki czasu.

Klient ma prawo do rezygnacji z Usług świadczonych w formie Subskrypcji w każdym czasie samodzielnie w ramach Konta Klienta lub poprzez zgłoszenie oświadczenia woli o rezygnacji z Subskrypcji w formie wiadomości e-mail przesłanej do Sprzedającego na adres: maciaszczykjoga@gmail.com

Sprzedający wystawia faktury VAT. Faktury VAT wysyłane są do Klientów wiadomością e-mail na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia.

Rozpatrywanie reklamacji

Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.

Wszelkie wskazane w niniejszej części Regulaminu zasady odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta oraz procedury rozpatrywania reklamacji złożonej przez Konsumenta mają zastosowanie również w relacji pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.

Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej maciaszczykjoga@gmail.com.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to Sprzedający uznał za uzasadnione.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu lub Usługi. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

Świadczenie Usług Elektronicznych

Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
• składanie Zamówień w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
• zakładanie indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym;
• przesyłanie zapytania do Sprzedającego poprzez Formularz Kontaktowy;
• subskrypcję usługi Newsletter.

Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.

W celu dokonania zakupu Produktu lub Usługi w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.

Konto Klienta w Sklepie Internetowym wymaga podania niezbędnych danych osobowych w ramach procesu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja Konta przez Klienta następuje na czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, żądając jednocześnie jego usunięcia. Usunięcie Konta nie jest związane z dodatkowymi opłatami. W celu usunięcia konta Klient wysyła stosowne zawiadomienie do Sprzedającego na adres maciaszczykjoga@gmail.com.

Klient zobowiązany jest zachować w poufności hasło do Konta i chronić je przed dostępem osób trzecich.

Sprzedający jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w następujących przypadkach:
• naruszenia przez Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
• powtarzającego się̨ działania Klienta polegającego za Zamówieniu Produktów fizycznych z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających realizację Zamówienia;
• powtarzającego się naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

W celu skontaktowania się ze Sprzedającym Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedającego Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.

Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedającego, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili wybrania opcji „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedającego wiadomości pola rezygnacji subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedającemu o chęci rezygnacji za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Z chwilą zakupienia przez Klienta udziału w Wydarzeniu lub Szkoleniu organizowanym przez Sprzedającego Klient wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas wydarzenia w formie zdjęć lub nagrań audio i/lub wideo oraz rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku przez Sprzedającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w dowolnej formie.
Klient wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku przez Sprzedającego w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie i rozpowszechnianie wizerunku w dowolnej liczbie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Klient wyraża ponadto zgodę na rozpowszechnianie wizerunku podczas transmitowania Wydarzenia lub Szkolenia na żywo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedającego.
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku Klienta przez Sprzedającego za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji Usług lub Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedającego oraz w celu marketingu przyszłych Produktów lub Usług Sprzedającego.
Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego maciaszczykjoga@gmail.com.

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

Do prawidłowego korzystania z zakupionych Produktów cyfrowych niezbędne jest posiadanie programu obsługujący format pliku PDF, pub. lub mobi.

Zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze niezgodnym z prawem.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient składa drogą korespondencji e-mail na adres: maciaszczykjoga@gmail.com.
W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji Klient wskazuje w zgłoszeniu reklamacyjnym:
• informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
• żądania Klienta,
• dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.

Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Prawo odstąpienia od Umowy

Opisane w niniejszej części Regulaminu zasady realizacji prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej ze Sprzedającym dotyczą również Przedsiębiorcy indywidualnego będącego stroną Umowy zawartej ze Sprzedającym.
Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy zawartej ze Sprzedającym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
• pisemnie na adres: ul. Karpia 15D, 61-619 Poznań,
• elektronicznie na adres: maciaszczykjoga@gmail.com.

Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
• świadczenie Usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
• w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
• jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa o dostarczenie Produktu lub Usługi zawierana jest w języku polskim.

Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie Produktu lub Usługi z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
• konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
• konieczność dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
• zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
• zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
• konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
• zmiany danych identyfikujących Sprzedającego, w tym danych teleadresowych;
• zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
• przeciwdziałanie nadużyciom;
• zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.

Sprzedający poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną mentaljoga.com.pl w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.